یک سالگرد غریب!

غریبانه ترین سالگرد بود...

دردناک ترین!

سخت ترین!

... و تنها ترین!

هیچ کس نبود! وقتی تو نیستی هیچ کس نیست!

همه فراموش کرده بودند! همه!

تو هم نبودی!

___________

- یک سال دیگر به زور زمان گذشت، که یک قرن گذشت...!

/ 0 نظر / 21 بازدید