همه دنیا بخواد و تو بگی نه

                                            نخواد و تو بگی آره تمومه

همین که اول و آخر تو هستی

                                          به محتاج تو محتاجی حرومه

_____________________________

* انگار یادم رفته بود که فقط باید از اون خواست.

/ 3 نظر / 8 بازدید

مونس ني زدست سرنوشتم اين دل من شكست وتير غم شد حاصل من به عالم هرچه گشتم اين زمونه همه غم بود وغصه فغان وآه و زجرو قاتل من شدم من مونس ني با دل وجان كه حرف از غم زند در محفل من

عطی

شب تاریک و ره باریک و من مست قدح از دست من افتاد و نشکست نگهدارنده اش نیکو نگهداشت وگرنه صد قدح نفتاده بشکست